Members of the Institute

Pfeifer Group

Prof. Dr. Alexander Pfeifer

Venusberg Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51300

Melek Yildiz

Venusberg Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51300

Andrea Vamos

Venusberg Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51649

von Kügelgen Group

Prof. Dr. Ivar von Kügelgen

Venusberg Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51274

Li Group

Prof. Dr. rer. nat. Yongguo Li

53127 Bonn

+49 228 287 51381

Teaching

Julia Pieper

Venusberg Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51320

Anita Petric

Venusberg-Campus 1

53127 Bonn

+49 228 287 51254

Emeriti

Professor Heinz Bönisch

-

-

Professor Eberhard Schlicker

-

-

Professor Kurt Racké

-

Ethikkommission

-

Wird geladen